Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

PRIMÁTOR MESTA

Ján Šufliarský, primátor mesta DetvaIng. Ján Šufliarský

primátor mesta Detva

Mestský úrad Detva
J. G. Tajovského 1369/7
962 12 Detva
tel. 045/3700401
mobil:0905 553 799
e-mail: jan.sufliarsky@detva.sk

Primátor mesta je najvyšší štatutár mesta, ktorého kompetencie a postavenie určuje Ústava SR v čl.69 a zákon č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení.

Je volený obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štyri roky.

Sekretariát primátora:
J. G. Tajovského 1369/7
962 12 Detva
tel. 045/3700404
e-mail: zuzana.lepiesova@detva.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý priamo

a) riadi
-zástupcu primátora,
-prednostu mestského úradu,
-náčelníka mestskej polície,
-riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
-riaditeľov materských škôl zriadených mestom,
-riaditeľa základnej umeleckej školy,
-riaditeľa centra voľného času,
-riaditeľa  Domova dôchodcov
- veliteľa DHZ

b) schvaľuje
-vnútorné dokumenty,
-platové náležitosti zamestnancov,
-systemizáciu pracovných miest zamestnancov
-iné organizačno - riadiace akty

c) rozhoduje
-o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
-o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta Detva v aparáte mestského úradu,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
- o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o  tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- o  zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

d) vydáva
-riadiace akty,

e) vykonáva
-obecnú správu,
-hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
-ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

f) uzatvára
-pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
-zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
-dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

g)  zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

h) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

i) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  mestom,

j) navrhuje mestskému zastupiteľstvu zástupcu primátora mesta a jeho odmenu

 

Vzdelanie

Vysoká škola dopravy a spojov v  Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Zamestnanie a verejné funkcie

V rokoch 1987 - 1989 v ČSD – prevádzkový oddiel Zvolen

V rokoch 1989 - 1990  v PPS Detva

v roku 1990 tajomník MsNV v Detve

v rokoch 1991 – 1996  prednosta Obvodného úradu v Detve

v rokoch 1996 - 1999  prednosta Okresného úradu v Detve

Od roku 1999 je primátorom mesta Detva.

Pred nástupom do verejnej funkcie nepôsobil v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka