Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Hlavný kontrolór Mikuláš KlimoMikuláš Klimo

 

Mestský úrad Detva
J.G.Tajovského 1369/7
962 12 Detva

tel:
mobil:
e-mail: mikulas.klimo@detva.sk

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu /zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti /zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite/.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • a) poslanca mestského zastupiteľstva,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
 • d) iného zamestnanca mesta,
 • e) podľa osobitného zákona /zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/.

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie:

 • (1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 • (2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
 • (3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví mesto uznesením.
 • (4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
 • (5) Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 • (6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 • (7) Primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka