Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

PRIMÁTOR MESTA

ObrázokPrimátor mesta je najvyšší štatutár mesta, ktorého kompetencie a postavenie určuje Ústava SR v čl.69 a zákon č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení. Je volený obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štyri roky.

Primátor mesta:

Ing.Ján Šufliarský
J.G.Tajovského 7
962 12 DETVA
tel. 045/3700401

mobil:0905 553 799
e-mail: jan.sufliarsky@detva.sk

Sekretariát primátora:
J.G.Tajovského 7
962 12 DETVA
tel. 045/3700404
e-mail: zuzana.lepiesova@detva.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý priamo

a) riadi
-zástupcu primátora,
-prednostu mestského úradu,
-náčelníka mestskej polície,
-riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
-riaditeľov materských škôl zriadených mestom,
-riaditeľa základnej umeleckej školy,
-riaditeľa centra voľného času,
-riaditeľa  Domova dôchodcov
- veliteľa DHZ

b) schvaľuje
-vnútorné dokumenty,
-platové náležitosti zamestnancov,
-systemizáciu pracovných miest zamestnancov
-iné organizačno - riadiace akty

c) rozhoduje
-o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
-o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta Detva v aparáte mestského úradu,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
- o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o  tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- o  zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

d) vydáva
-riadiace akty,

e) vykonáva
-obecnú správu,
-hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
-ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

f) uzatvára
-pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
-zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
-dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

g)  zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

h) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

i) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  mestom,

j) navrhuje mestskému zastupiteľstvu  zástupcu primátora mesta a jeho odmenu

 

Vzdelanie

Vysoká škola dopravy a spojov v  Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Zamestnanie a verejné funkcie

V rokoch 1987 - 1989 v ČSD –prevádzkový oddiel Zvolen

V rokoch 1989 - 1990  v PPS Detva

v roku 1990 tajomník MsNV v Detve

v rokoch 1991 – 1996  prednosta Obvodného úradu v Detve

v rokoch 1996 - 1999  prednosta Okresného úradu v Detve

Od roku 1999 je primátorom mesta Detva.

Pred nástupom do verejnej funkcie nepôsobil v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka